Konstituiran je Savjet mladih općine Hum na Sutli. Za predsjednika Savjeta mladih jednoglasno je izabran Marko Boršić, a za potpredsjednika Matija Stuhne. Savjet mladih Općine Hum na Sutli broji 5 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine.. Njegovim osnivanjem želi se potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu i javnom životu Općine Hum na Sutli.