Javna nabava

Na temelju članka 15. stavka 2.. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), (NN 114/2022) direktor Radio Stubice d.o.o., Toplička 10/II Donja Stubica dana 01.01.2024. donosi

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U RADIO STUBICI d.o.o. DONJA STUBICA

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja sredstava, ovim se Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje postupak nabave robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost nabave izražena bez PDV-a.

 1. PRIPREMA I POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 2.

Pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave provodi Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave, koje ima najmanje 3 (tri) člana, koji ne moraju biti svi zaposlenici Radio Stubice d.o.o. Donja Stubica.

Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 10.000,00 eura.

Članak 3.

Direktor donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave jednake ili veće od 10.000,00 eura, a manja od 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga, odnosno od 66.360,00 eura za radove, koja obvezno sadrži:

 • naziv predmeta nabave
 • procijenjena vrijednost nabave
 • podatke o osobama koje provode postupak

a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude te ostale bitne podatke.

 1. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA OD 10.000,00 EURA

Članak 4.

Jednostavnu nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 10.000,00 eura, provodi se izdavanjem narudžbenice s jednim gospodarskim subjektom.

Narudžbenicu potpisuje direktor.

 1. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 10.000,00 EURA I MANJA OD 26.540,00 EURA ZA NABAVU ROBA I USLUGA, ODNOSNO 66.360,00 EURA ZA RADOVE

Članak 5.

Postupak jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 10.000,00 eura, a manja od 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga odnosno 66.360,00 eura za radove, započinje danom donošenja Odluke o početku postupka jednostavne nabave koju donosi direktor, a koja se objavljuje na oglasnoj ploči ili web stranici Radio Stubice d.o.o. Donja Stubica.

Članak 6.

Postupak jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 eura, a manje od 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga, odnosno od 66.360,00 eura za radove, naručitelj provodi slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta na način koji omogućuje dokazivanje o primitku.

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje:

 • Naziv javnog naručitelja
 • Opis predmeta nabave i troškovnik
 • Procijenjenu vrijednost nabave
 • Kriterij za odabir ponude
 • Uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti
 • Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme)
 • Način dostavljanja ponuda
 • Adresu na koje se ponude dostavljaju
 • Kontakt osobu naručitelja, broj telefona i adresu elektroničke pošte

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 8 dana niti duži od 15 dana od dana urednog zaprimanja poziva.

Za odabir ponude dovoljna je 1 (jedna) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Iznimno, vodeći računa o poštivanju pravila tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponude može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

 • Kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i drugih propisa
 • Kod hotelskih i restoranskih usluga, usluga medija, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, usluga vještaka, usluge obrazovanja, konzultantske usluge, konzervatorske usluge
 • Kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina
 • Kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtjeva žurnost
 1. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI, SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Članak 7.

Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu članka 251., 252., 254.,. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj u postupku jednostavne nabave može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste jamstva:

 1. Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora
 2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
 3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku sukladno sklopljenom ugovoru

Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj mora tražiti njihovo produženje.

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon sklapanja ugovora sa odabranim ponuditeljem.

 1. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 8.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznakom „NE OTVARAJ“.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica (redni broj stranice/ukupan broj stranice ponude) na način da se onemogući naknadno vađenje, odnosno umetanje stranica.

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave provest će postupak otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Postupak otvaranja, pregleda i ocijene pristiglih ponuda moraju biti prisutna najmanje 2 (dva) člana Povjerenstva i o istome sastavljaju zapisnik.

Podaci o otvaranju, pregledu i ocijeni ponuda su tajni do donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave.

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 9.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda, koja je definirana u Pozivu na dostavu ponuda.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

 1. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

Članak 10.

Kod postupka jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 eura, a manje od 26.540,00 eura za nabavu roba i usluga odnosno od 66.360,00 eura za radove, Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocijene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži:

 1. Podatke o naručitelju
 2. Predmet nabave za koje se donosi odluka
 3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi
 4. Datum donošenja i potpis odgovorne osobe

Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda

Naručitelj dostavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odabranom ponuditelju stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi roba i/ili usluga odnosno radova.

Prilikom sklapanja ugovora o nabavi roba i/ili usluga odnosno radova naručitelj se obvezuje od ponuditelja ishoditi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza ukoliko je isto bilo traženo pozivom za dostavu ponuda.

Evidenciju ugovora iz ovog članka vodi računovodstvo.

Članak 11.

Ponuda koja ne zadovoljava uvjete se odbija.

Naručitelj može poništiti postupak javne nabave ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka da su bile poznate prije pokretanja postupka,

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije pokretanja postupka,

3. nije pristigla niti jedna ponuda,

4. nakon odbijanja ponuda ne ostane ni jedna valjana ponuda.

U Obavijesti o poništenju postupka nabave jednostavne vrijednosti, naručitelj navodi:

1. Podatke o naručitelju

2. Predmet nabave

3. Obrazloženje razloga poništenja

4. Datum donošenja i potpis odgovorne osobe

Rok za donošenje Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave Naručitelj je dužan dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o provedbi postupka bagatelne nabave Radio Stubice d.o.o..

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Radio Stubice d.o.o. Donja Stubica i na web stranici.

DIREKTOR:

Mladen Kukas, mag. novinarstva