Gradsko vijeće Pregrade donijelo je novu odluku kojom se određuje postotak učešća roditelja u financiranju ekonomske cijene vrtića. Roditelji će po novoj odluci plaćati 42 posto ekonomske cijene. Razliku sredstava do pune cijene programa osigurava Grad. Donesena je i odluka o prodaju livade Mokrice, jedinom ponuditelju na natječaju, obrtu Transport Javorić iz Huma na Sutli. Postavljeno je i pitanje od strane vijećnika o novonastalim klizištima uslijed nedavnih padalina, na što je gradonačelnik Marko Vešligaj dao odgovor kako su komunalne službe odmah reagirale i obišle klizišta. Istaknuo je kao ove godine u sanaciju ide čak 12 klizišta za koja su dobivena sredstva iz Fonda solidarnosti EU. Nažalost, uočena su i dva nova klizišta koja ugrožavaju stambene objekte. Napomenuto je kako će se odmah krenuti s pregledom stanja od strane projektanta i izradom projektne dokumentacije za njihovu sanaciju.